Skip to content

VOE stroomlijnt en centraliseert pre-operatieve voorbereiding

PDF opslaan
Editie 51 - Feb 2022

Om de patiëntenzorgkwaliteit te optimaliseren en het opnameproces van patiënten die een geplande ingreep of procedure moeten ondergaan zo eenvoudig en kort mogelijk te houden, is de vooropname-eenheid (VOE) opgericht. Deze biedt het totaalpakket aan pre-operatieve voorbereiding aan.

VLOTTER OPNAMEPROCES

Om het peri-operatieve traject voor een geplande ingreep of procedure voor alle patiënten te stroomlijnen en te standaardiseren, besliste de ziekenhuisdirectie zowel op campus Sint-Jan als op campus Henri Serruys een vooropname-eenheid (VOE) op te richten. Het hoofddoel is om alle potentiële struikelblokken op administratief, verpleegkundig en medisch vlak tijdig op te sporen en aan te pakken. Dat moet de kans op onvoorziene omstandigheden, die tot vertraging of uitstel van de operatie of procedure kunnen leiden, tot een minimum beperken. Zo kan het opnameproces op de dag van de ingreep vlotter verlopen en kunnen patiënten sneller doorstromen naar de operatie- of procedurezaal.

Het VOE-team bestaat uit drie administratieve medewerkers, negen verpleegkundigen en een team van anesthesisten. De VOE voorziet dan ook in het totaalpakket aan pre-operatieve voorbereiding, zowel administratief, verpleegkundig als medisch. De mogelijkheid tot pre-operatieve anesthesieconsultatie zit natuurlijk in het pakket vervat, maar de VOE-dienstverlening gaat dus wel heel wat breder dan dat. Bovendien is hier voor de patiënt geen extra kost aan verbonden.

ADMINISTRATIEF LUIK

De administratieve medewerkers bekommeren zich om de patiënten-identificatie, gaan na of het preoperatief samenwerkingsdocument volledig is ingevuld en ondertekend en of de opname-aanvragen correct zijn verwerkt. Ze bevragen ook de kamerkeuze van de patiënt en controleren diens verzekerbaarheid. Bij welke mutualiteit is de patiënt aangesloten? Beschikt deze over een extra verzekering? Gaat het om een buitenlandse patiënt en is betaling van een voorschot vereist? De patiënt krijgt hier alle nodige informatiebrochures en documenten mee. De dag voor de opname mag de patiënt van hen een telefoontje verwachten om het precieze opname-uur mee te delen en de richtlijnen omtrent nuchtertijden te herhalen.

VOE-VERPLEEGKUNDIGEN

De VOE-verpleegkundigen krijgen diverse bijkomende opleidingen, onder meer over anesthesie, medicatie en diabetes.  Ze nemen veel voor hun rekening: de voorbereiding van het verpleegkundig opnameproces, een anesthesiologische bevraging en waar nodig bereiden ze patiënten voor op specifieke procedures. Valpreventie, MRSA-screening, de vitale parameters, gewicht en lengte opmeten behoren tot hun standaardtaken, net als een anamnese in functie van het MIA (minimaal initieel assessment). De verpleegkundigen vullen ook de medicatiegegevens aan in het elektronisch patiëntendossier. Ze informeren de patiënt over welke thuismedicatie tijdig dient gestopt te worden en geven uitleg omtrent de richtlijnen met betrekking tot nuchter zijn en het uur van ontslag. Afhankelijk van het type ingreep en de comorbiditeit van de patiënt dienen pre-operatieve onderzoeken uitgevoerd te worden volgens de KCE-richtlijnen1. De patiënt krijgt de keuze om de gebruikelijke vooronderzoeken te laten uitvoeren via de vertrouwde huisarts of door de verpleegkundige van de VOE. Patiënten die nood hebben aan sociale bijstand, bijvoorbeeld voor postoperatieve opvang, toezicht of revalidatie, kan de VOE-verpleegkundige correct doorverwijzen naar een medewerker van de sociale dienst. Ten slotte controleert deze nog de volledigheid van het preoperatief samenwerkingsdocument en of het informed consent-formulier voor de anesthesie is ondertekend.

VOE Team
De VOE-verpleegkundigen nemen de voorbereiding van het verpleegkundige opnameproces en een anesthesiologische bevraging voor hun rekening en bereiden patiënten waar nodig voor op specifieke procedures. De patiënt krijgt de keuze om de gebruikelijke pre-operatieve vooronderzoeken door hen te laten uitvoeren of via de vertrouwde huisarts.

MEDISCHE VOORBEREIDING

De anesthesist bekijkt en valideert het medisch pre-operatief dossier van iedere patiënt. Dit maakt het mogelijk om risicopatiënten sneller en vlotter te onderscheppen en waar nodig tijdig extra onderzoeken voor te schrijven of de patiënt op consultatie te zien. De dienst Anesthesie biedt op maandag- en vrijdagvoormiddag de mogelijkheid tot consultatie aan, op vraag van de chirurg, de huisdokter of de patiënt zelf. Patiënten met bepaalde risicofactoren of bij wie andere elementen spelen die de anesthesie kunnen bemoeilijken, worden hier systematisch gezien. Buiten de vaste consultatiemomenten kan de VOE-verpleegkundige bij twijfel op basis van het dossier of de onderzoeken steeds een anesthesist oproepen voor een consult en telefonische bijstand is permanent beschikbaar.

TIJDIG LANGSKOMEN

Op campus Sint-Jan is de VOE sinds 2019 actief. Intussen zijn op cardiochirurgie na alle chirurgische disciplines geïmplementeerd, zowel voor een verblijvende opname als voor het dagziekenhuis. Het is de bedoeling om in de nabije toekomst de capaciteit van de VOE nog verder uit te breiden en zo de nodige ruimte te creëren om ook de internistische disciplines en pediatrie te includeren. Er wordt gestreefd naar een optimale flow om patiënten die op campus Sint-Jan op consultatie komen meteen te laten doorstromen naar de VOE. Is dit toch niet mogelijk, dan kan de patiënt zelf een afspraak maken. Dat kan intussen ook online, via mynexuzhealth. Het is belangrijk om tijdig bij de VOE langs te komen, idealiter een twee- à drietal weken (ten laatste drie dagen) voor de opnamedatum. Dit om de nodige marge te creëren om het dossier te vervolledigen en te valideren en bijkomende onderzoeken en consultaties in te plannen indien nodig. Er moet ook voldoende ruimte zijn om een eventuele MRSA-decontaminatie uit te voeren.

ZEKERHEID EN STRESSREDUCTIE

De implementatie van de VOE garandeert enerzijds een vlot opnameproces de dag van de opname zelf, maar anderzijds ook een goede medische pre-operatieve voorbereiding en evaluatie van de patiënt, met een correcte risico-inschatting. De VOE zet eveneens in op uitgebreid informeren via dialoog en informatiebrochures. De psychologische impact van het inplannen van een ingreep of een procedure valt niet te onderschatten. Veel patiënten zitten na de consultatie bij de chirurg of internist nog met veel vragen en bedenkingen. Ze krijgen tijdens hun VOE-bezoek de gelegenheid om deze vragen te stellen en bijkomende uitleg en informatie te bekomen. Een goede voorlichting en voorbereiding is een cruciale schakel in het ziekteproces van de patiënt. De VOE-verpleegkundigen slagen erin om hun patiënten grondig te informeren en gerust te stellen, wat een bijzonder positief effect heeft op hun gemoedsrust en de tevredenheid. Met bijzondere dank aan het hele VOE-team voor hun dagelijkse inzet!

REFERENTIE

  1. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg – https://kce.fgov.be
Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen artikel beschikbaar...
Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...