Skip to content

Digitale communicatie tussen huisarts en ziekenhuis

PDF opslaan
Editie 56 - Mei 2023

De gezondheidszorg verschuift steeds meer naar thuiszorg, met ouderen die langer zelfstandig blijven. Ziekenhuisopnames zijn steeds meer slechts korte episoden in iemands leven. Het belang van snelle, efficiënte digitale communicatie, inclusief niet-medische gegevens, neemt snel toe. Goede afstemming tussen eerste en tweede lijn is cruciaal voor interdisciplinaire samenwerking en zorgcontinuïteit, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Technische beperkingen, digitale onervarenheid en een routineuze werkmethodiek kunnen drempels vormen voor het vernieuwen van communicatieve strategieën. Om daaraan te verhelpen vindt in de schoot van de huisartsenkring HABO geregeld overleg plaats met de ziekenhuizen uit de regio: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Sint-Lucas Brugge en AZ Zeno. Dr. Barbara Brouwers van de dienst Medische oncologie probeert samen met huisarts dr. Nicolas Delvaux van HABO en de andere betrokken artsen, de digitale communicatie tussen beide groepen zorgverstrekkers te stroomlijnen.

PRANGENDE PROBLEMEN

De overleggroep focuste zich aanvankelijk op enkele prangende problemen: hoe stuurt, en herkent men een MOC-uitnodiging, hoe kan een Sumehr (samenvatting van het EMD) correct ingevuld en geraadpleegd worden, hoe verstuurt men een elektronische verwijsbrief. Bestaande software is daarbij vaak een gegeven waaraan moeilijk getornd kan worden. Het bleek bijvoorbeeld onmogelijk om vanuit het KWS-patiëntendossier automatisch een elektronische uitnodiging te verzenden naar de huisarts voor deelname aan een MOC-sessie. Daarbij wordt de beslissing om een MOC-overleg op te starten vaak op korte termijn ingepland, zodat de uitnodiging al snel verloren dreigt te gaan tussen de grote
inkomende berichtenstroom.

Preoperatieve onderzoeken zijn een andere uitdaging waarop de overleggroep zich buigt. Vandaag is dit een papieren invulblad dat meegaat met de patiënt, terwijl een digitale informatiestroom zo veel voordelen kan bieden, niet in het minst dat de ingevulde gegevens rechtstreeks in het patiëntendossier in het ziekenhuis kunnen belanden. Toch vergt deze schijnbaar eenvoudige overstap naar digitalisering aanzienlijke inspanningen.

BEWUSTMAKING VIA COMMUNICATIE

Hoewel tegenwoordig voor alles een applicatie lijkt te bestaan, brengt de veelheid aan platformen, hubs en software vaak verwarring. Artsen in de tweede lijn zijn zich vaak nog onvoldoende bewust van de beschikbare informatie die ze kunnen aanboren.
Zo is Vitalink een informatiekluis met gegevens (gedeelde medicatieschema, vaccinatiegegevens, Sumehr) over een patiënt die acuut in het ziekenhuis belandt, maar die te weinig wordt geconsulteerd omdat dit op eigen initiatief van de zorgverlener moet gebeuren. Het is dus vooral een kwestie van bewustmaking.
Over de stand van zaken in de overleggroep informeert HABO zijn leden via een digitale nieuwsbrief en toelichting in de navormingsvergaderingen. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV organiseerde in 2022 een colloquium over deze topic, en op aangeven van dr. Barbara Brouwers zal het project meegenomen worden in de maandelijkse KWS-adviesraad om zo te evolueren naar een ziekenhuisbrede communicatie.

Met frequente en consistente communicatie hoopt het team de bewustwording bij alle artsen te vergroten rond optimale digitale communicatie tussen eerste- en tweedelijnszorg.

De veelheid aan platformen, hubs en software zorgt vaak voor verwarring. Schijnbaar eenvoudige overstappen naar digitalisering van een proces vergen veelal aanzienlijke inspanningen

GEDEELD BELANG

De verstandhouding in de overleggroep is uitstekend, bevestigen de deelnemers. Het gaat over gedeelde zorg voor de patiënt, waarin iedereen zijn taak heeft. Vandaag besteden de zorgverstrekkers te veel tijd aan zoeken naar de juiste informatie, die nochtans vaak digitaal beschikbaar is. Een best practice rond digitale uitwisseling van patiëntinformatie en gedeelde zorg voor de patiënt is gebaseerd op kennis van, en respect voor elkaars technische mogelijkheden, en manier van werken, wat essentieel is voor een succesvolle samenwerking tussen zorgverleners.

WORK IN PROGRESS

Deze zorgvernieuwing is een work in progress. Enkele nieuwe initiatieven, momenteel in opstart, verdienen hierbij bijzondere vermelding. Sinds mei 2022 is Bruce Vrancken op de dienst actief als zorgspecialist geestelijke gezondheidszorg. Hij is de schakel tussen klinische praktijk en onderzoek, tussen de verpleegkundige zorg en andere disciplines. Hij staat ook mee in voor de uitrol en opvolging van zorgvernieuwing. In februari 2023 versterkte Carola Franken de dienst. Als ervaringsdeskundige op beleidsniveau staat zij in voor de versterking en ondersteuning van de inbreng van ervaringsdeskundigheid op de verschillende afdelingen.

OPLOSSINGSGERICHTE HULPVERLENING

Vanaf 2023 ligt eveneens een focus op de ontwikkeling van een gedeelde psychotherapeutische houding doorheen het departement. Het Oplossingsgericht Model van patiëntenbejegening en hulpverlening staat hierbij centraal. Hulpverleners werken hierbij samen met de patiënt en zijn omgeving aan de creatie van een context waarbinnen meer voldoening gevende keuzes tot stand kunnen komen. Met deze nieuwe initiatieven wil de dienst Psychiatrie-psychosomatiek de brug slaan van de innovatieve zorg uit het verleden naar de nieuwe uitdaging van heden en toekomst. Zeer zeker een work in progress en slechts mogelijk door de betrokkenheid van velen.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...