Skip to content

Talk Blue Vlaanderen steunt darmkankerpatiënten

PDF opslaan
Editie 25 - Jan 2016

Een opvallend fenomeen in de strijd tegen kanker is het succes van steungroepen samengesteld uit en geleid door patiënten. De oprichting van de patiëntengroep Talk Blue Vlaanderen, op initiatief van de vzw Blue Movement Vlaanderen, valt samen met de start van een Vlaams overheidsprogramma rond darmkankerscreenings.

Toenemende incidentie van darmkanker

Colorectale kanker is de 3de meest voorkomende kanker bij mannen en de 2de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 65% van de Belgische mannen en 62% van de Belgische vrouwen met een colorectale kanker wonen in Vlaanderen. De incidentie steeg doorheen de jaren en dit zowel bij mannen (van 2100 personen in 1999 naar 2922 personen in 2008) als bij vrouwen (van 1685 personen in 1999 naar 2285 personen in 2008). Van alle overlijdens door kanker bij mannen heeft 10,3% een colorectale oorzaak. Bij vrouwen ligt dit percentage op 11,9%.

Een vroege screening en detectie resulteren in een reductie van ca. 60% van het aantal overlijdens door darmkanker. Sensibilisering kon in het verleden het aantal overlijdens in Vlaanderen reeds sterk terugdringen. Tussen 1999 en 2008 daalde het aantal overlijdens per jaar door darmkanker van 984 naar 913 bij mannen, en van 906 naar 804 bij vrouwen.

Informeren en sensibiliseren

Deze cijfers onderstrepen nog maar eens het belang van het informeren en sensibiliseren van risicogroepen rond colorectale kanker. Tot voor kort bestond er in België geen enkele vereniging die zich specifiek tot deze doelgroep richtte, tenzij diverse stomaverenigingen – die overigens schitterend werk verrichten en onmisbaar zijn.

De vzw Blue Movement Vlaanderen wou daar verandering in brengen. De vereniging erkent niet alleen het belang van bewustmaking en het informeren van risicogroepen, maar is er ook van overtuigd dat er dringend nood is aan een patiëntengroep voor alle mensen met darmkanker.

Nieuw initiatief: Talk Blue Vlaanderen

Darmkankerpatiënten weten dat er na het horen van de diagnose “darmkanker” veel verandert in hun
leven en in dat van hun naasten, maar dat het niet altijd gemakkelijk is om daarover met anderen te praten. Soms zijn er nog heel wat vragen waarop de patiënten en hun familie een antwoord zoeken of zijn er bezorgdheden die zij met anderen willen delen. Het contact met lotgenoten kan daarbij zeer verrijkend zijn.

Met de oprichting van de nieuwe Vlaamse patiëntenvereniging Talk Blue Vlaanderen komt vzw Blue Movement Vlaanderen aan die behoefte tegemoet. Talk Blue Vlaanderen is een patiëntenvereniging van en voor alle mannen en vrouwen met darmkanker en hun partner. Het regelmatig contact met lotgenoten betekent een reële meerwaarde naast de bestaande professionele medische behandeling.

Talk Blue Vlaanderen organiseert in samenwerking met professionele gezondheidswerkers informatieve themadagen voor darmkankerpatiënten en hun omgeving, naast sociale activiteiten en publiekscampagnes.

Darmkanker

Meer info:

www.talkbluevlaanderen.be
www.facebook.com/talkbluevlaanderen

Screening georganiseerd door Vlaamse overheid

Vanaf 2014 organiseert de Vlaamse overheid, in samenwerking met de huisartsen en de gastroenterologen, een grootschalige darmkankerscreening. Hiermee wil de overheid het belang van vroege screening onderstrepen en hoopt ze jaarlijks zo’n 400 sterfgevallen door darmkanker te voorkomen.

De vzw Blue Movement Vlaanderen juicht dit initiatief toe en lanceerde recent de website www.youtube.com/darmkanker. De site biedt online educatie aan de hand van literatuur, filmmateriaal en getuigenissen om zo mensen correct te informeren over darmkanker en de drempel voor deelname aan de screening te verlagen. De vereniging zal verder haar steentje bijdragen via het verzorgen van talrijke voordrachten en campagnes.

Het Darmhalfrond nodigt uit

Onder de noemer “Darmhalfrond” organiseert Talk Blue Vlaanderen zes ontmoetingsmomenten voor mannen en vrouwen met darmkanker en hun partner.
Tijdens de sessies, die plaatsvinden in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV of in het Politiehuis van Brugge, worden diverse aspecten van darmkanker behandeld en hoe ermee om te gaan.

Tijdens de laatste sessie kunt u vragen stellen aan een college van experten; daarna volgt een receptie.

Voor meer informatie kan u terecht bij Tomas Leupe via tomas.leupe@azsintjan.be of telefonisch op 050 45 97 66.

 

Download het artikel als PDF-bestand.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...