Skip to content

Voorwoord azlink 36

Editie 36 - Feb 2018

Het nieuwe jaar is ondertussen niet echt nieuw meer. Het feestgedruis, het vuurwerk en onze goede voornemens hebben zich heel eventjes gemanifesteerd. We hebben onze beste wensen uitgewisseld, maar al snel gingen we over tot de orde van de dag en eisten de dagen hun regelmaat en routine weer op. Het verschil tussen vorig jaar en dit jaar werd niet meer dan een getal op de kalender. De zeven maakt plaats voor de acht.

In de numerologie symboliseert het getal zeven de kosmos en het mysterie van het leven.
De zeven staat ook voor de voltooiing van een groot project, zoals de zevende dag van de schepping. De zeven staat voor wijsheid en wetenschap. Het getal acht staat voor oneindigheid, regeneratie en een nieuw begin. De acht symboliseert succes, prestatievermogen, organisatie en kracht. Wanneer we dit mogen vertalen naar de situatie van ons ziekenhuis, dan wordt het grote ziekenhuisproject met de fusies met het Sint-Franciscus Xaverius en het Henri Serruys ziekenhuis uit het verleden, de talrijke samenwerkingen tussen artsen, diensten en ziekenhuizen en de vorming van het KOM-netwerk ‘te gelde gemaakt’. In 2018 moet dit alles dan leiden tot een krachtige, succesvolle entiteit die in samenwerking met al onze partners uit eerste, tweede, derde en vierde lijn een continuüm van zorg aanbiedt ten dienste van onze patiënt. Het geheel gesymboliseerd door de liggende acht (∞). Mooi, toch, hoe de numerologie perfect aansluit bij de ambities en toekomstvisie van ons huis.

Wanneer we van de esoterische analyse van getallen overstappen naar het exoterische dan komen we op beter bekend terrein terecht: de begroting. Een begroting is de financiële weergave van de ambities van een bedrijf vertaald naar opbrengsten, kosten en te verwachten resultaten. Voor ons ziekenhuis betekent dit voor 2018 keuzes maken die toelaten onze visie en missie verder te realiseren. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV staat voor referentiezorg en toegankelijkheid van zorg en we kunnen ons hierbij beroepen op een zeer rijke geschiedenis. Deze gaat terug tot in het begin van de twaalfde eeuw. Al meer dan negen eeuwen draagt ons ziekenhuis zorg voor zijn patiënten. De negen staat symbool voor filantropie, zorg voor een betere levenskwaliteit. Ook dit sluit aan bij onze ambities, die we niet enkel in het verleden hebben waargemaakt, maar verder willen ontwikkelen en consolideren naar de toekomst toe. De begroting van 2018 onderschrijft dit met een voorzien investeringsbedrag van 69,7 miljoen euro. Dit bedrag bestaat voor een groot deel uit medische investeringen, zodat de continuïteit van zorg op hoogstaand referentieniveau verzekerd blijft. Daarnaast investeren we fors in renovaties en bouwwerken. De parking van campus Sint-Jan krijgt uitbreiding met een parkeertoren. De blijvende stijging van het aantal patiënten illustreert het vertrouwen van de patiënt in onze organisatie, maar leidt tegelijk tot een overvolle parking op bepaalde momenten. Om dezelfde reden voorzien we ook drie bijkomende liften. We breiden het operatiekwartier uit met twee zalen én een hybride zaal. Ziekenhuisbreed gaan de renovaties van consultaties, endoscopieplatform en verpleegeenheden verder en investeren we in de uitrol van het nieuwe patiëntendossier, een nieuw kameroproepsysteem en kwaliteitssysteem. Een accreditering behalen wordt een realiteit.

Dit zijn enkele uittreksels uit onze ambitieuze begroting voor 2018. De cijfers hebben uiteraard niet alleen betrekking op materiaal en materieel, maar in de eerste plaats op onze mensen. Artsen, zorg- en zorgondersteunende medewerkers zijn het hart van ons huis en ook hier blijven we fors op inzetten. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een groot bedrijf, niet alleen in omzet, kosten en opbrengsten, maar vooral ook in aantal medewerkers. Nagenoeg 4.000 medewerkers, en dus gezinnen, maken deel uit van onze organisatie en halen – minstens voor een deel – hun levenskwaliteit uit onze organisatie: geldelijk, maar hopelijk ook inhoudelijk.

Hoewel financiële resultaten bedrijfseconomisch uiteraard belangrijk zijn, blijft de essentie
de inzet van mensen. Esoterische en exoterische getallen moeten vooral leiden naar welzijn. Welzijn van onze patiënten, maar ook van al onze medewerkers. Dit blijft onze eerste ambitie voor dit jaar. Het getal één staat voor activiteit, moed en energie. Energie en kracht omzetten in dienstbaarheid.

Veel leesgenot

Hans Rigauts
Algemeen directeur