Skip to content

Voorwoord azlink 28

Editie 28 - Jan 2016

De kogel is door de kerk. Minister Maggie De Block kondigde haar plan voor een vernieuwde ziekenhuisfinanciering aan. In dit plan wordt een zwaar accent gelegd op netwerking. Iets wat we alleen maar kunnen toejuichen en waar ons ziekenhuis al jaren sterk in is. Denk aan de concrete netwerkovereenkomsten die begin dit jaar formeel werden afgesloten met het AZ Sint-Rembert in Torhout en het Sint-Augustinus in Veurne. Onze jarenlange positieve en constructieve samenwerking met het AZ Sint-Lucas in Brugge is evenzeer een voorbeeld van netwerking op verschillende niveaus. Gaande van samenwerkingsverbanden tussen artsen tot associaties van ziekenhuisfuncties en -diensten.

Tot nog toe faciliteerde de wetgever een verregaande samenwerking niet. Een echte taakverdeling tussen partnerziekenhuizen waarbij ziekenhuis nummer 1 zorgactiviteit nummer 1 op zich neemt, en ziekenhuis nummer 2 zorgactiviteit nummer 2 uitbaat, was niet echt mogelijk. De volledige opsplitsing van welbepaalde ziekenhuisdiensten of -functies kan de erkenning van een ziekenhuis vandaag in het gedrang brengen. Laat ons hopen dat de nieuwe regelgeving wel de mogelijkheid biedt om echt afspraken te maken tussen de partnerziekenhuizen om welbepaalde taken volledig te verdelen. Dit kan enkel het optimaal gebruik van mensen en middelen ten goede komen en leiden tot de uitbouw van expertisecentra verspreid binnen het netwerk. De verdere uitbouw van onze samenwerking met het AZ Sint- Lucas in Brugge en het AZ Zeno in Knokke en Blankenberge wordt hopelijk door de nieuwe wetgeving vereenvoudigd.

Een intensieve samenwerking tussen campus Henri Serruys en het AZ Damiaan wordt al meer dan een jaar ernstig voorbereid. Ook hier stuiten we op de belemmering van de huidige regelgeving om aan echte taakverdeling te doen zonder de functie van een of beide van de partners te reduceren of inhiberen. De eerste signalen van het nieuwe plan zijn hoopgevend en zouden perfect aansluiten bij de overeenkomst die we wensen te maken. Ook de gemeenschappelijke organisatie en uitbating van ondersteunende diensten en functies zoals apotheek, centrale sterilisatie, logistiek, ICT… biedt hierbij grote opportuniteiten.

Dat de financiering kan toegekend worden aan een netwerk en niet meer aan een individueel ziekenhuis lijkt me in deze context veelbelovend. Een belangrijke passage uit de nota van de nieuwe ziekenhuisfinanciering spreekt over een transparante financiering met een grotere zekerheid en stabiliteit voor het ziekenhuis op lange termijn, inclusief de reductie van het aantal administratieve taken en registraties die tot op heden van ons verwacht worden en waarvan sommige dubbele registraties zijn en andere door de overheid totaal niet gebruikt worden. Samen met al onze artsen en medewerkers hoop ik dat dit bewaarheid wordt. De taak van een ziekenhuis is in de eerste plaats zorg bieden en niet formulieren invullen en opstapelen. Gezien er nood is aan een stabiele financiering met een langetermijnvisie kunnen we dit alleen maar van harte toejuichen. Want op dit ogenblik is het volledig onduidelijk welke middelen we nog zullen krijgen voor welke projecten. Dit compromitteert de toekomst van het ziekenhuis.

De nota van mevrouw de minister spreekt ook over basisziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen met daartussenin referentiecentra. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft een jarenlange traditie om tertiaire zorg aan te bieden aan een kwaliteit die de vergelijking met andere centra met vlag en wimpel kan doorstaan. Dit dankzij de inzet van sterk gemotiveerde en gesubspecialiseerde artsen. Laat ons hopen dat we deze rol in onze regio verder kunnen opnemen en dat de nieuwe regelgeving de ontwikkeling van ons tertiair centrum niet beknot. Hierbij denk ik vooral aan de behandeling van wat men “zeldzame” ziekten noemt. Afhankelijk van wat men hiermee bedoelt, lijkt het me belangrijk erover te waken dat dit niet uitsluitend aan universitaire centra voorbehouden blijft. Denk aan HIV-therapie, behandeling van welbepaalde tumoren, geavanceerde diagnostische en therapeutische technieken… Vandaag heeft ons ziekenhuis de nodige expertise en turnover om dit soort behandelingen kwaliteitsvol aan te bieden.

Ook dit nummer van azlink getuigt opnieuw van de expertise van onze artsen.

Hans Rigauts
Algemeen directeur