skip to Main Content

Unieke West-Vlaamse samenwerking in de maternele intensieve zorgen

Om de zorgkwaliteit voor hoogrisico-zwangeren te optimaliseren, werd binnen het AZ Sint-Jan AV een unieke samenwerking uitgebouwd met de gynaecologen en de neonatologen van het AZ Sint-Jan AV en het A.Z. SintLucas Brugge enerzijds en de verwijzende artsen uit de regio anderzijds. In het Perinataal Centrum Brugge kunnen patiënten uit heel West-Vlaanderen zelfs in de meest urgente gevallen op een gestroomlijnde, multidisciplinaire aanpak rekenen.

Voortbouwen op NIC en MIC

De oprichting van het Perinataal Centrum Brugge of regionale P* functie voor hoogrisico-zwangeren sluit aan bij de erkende NIC (Neonatal Intensive Care) in het AZ Sint-Jan AV, waar extreem prematuren en problematische pasgeborenen uit de hele West-Vlaamse regio opgevangen worden. Vóór 1998 werden de baby’s meestal na de geboorte overgebracht, waardoor de zorgen voor de pasgeborene moeilijker van start gingen. Daarbij werden moeder en kind van elkaar gescheiden. De regionale perinatale zorg bouwt ook voort op de MIC-afdeling (Maternel Intensive Care) die intra-uterien transport mogelijk maakt zodat moeder en kind samen verzorgd kunnen worden. Daardoor kan de geboorte optimaal omkaderd worden door een team van gynaecologen, neonatologen, anesthesisten, andere geneesheerspecialisten en psychologen binnen een ruim uitgebouwde infrastructuur.

Overkoepelend concept

Het Perinataal Centrum Brugge wordt beschouwd als een functioneel concept dat verschillende fasen van de zorg en meerdere ziekenhuislocaties overkoepelt. De hulp wordt aangeboden in verschillende periodes, van prenataal onderzoek tot na de geboorte, en op verschillende plaatsen in het AZ SintJan AV en het A.Z. Sint-Lucas Brugge:

1. De consultatie waar de patiënte prenataal advies kan inwinnen.

2. De consultatie en/of de MICafdeling waar een echografie gekoppeld kan worden aan chorion villi-sampling en amniocentese.

3. De afdeling Spoedgevallen die zorgt voor transport en dringende opvang van de zwangere onder deskundige begeleiding.

4. De MIC-verpleegafdeling waar kamers zijn ingericht met uitgebreide apparatuur om hoogrisicozwangeren te begeleiden en op te nemen.

5. De verloskamer waar binnen de 30 minuten een volledig onderzoek kan gebeuren (echografie, tocografie, labo, enz.) om een professioneel ingrijpen te ondersteunen.

6. De operatiezaal en/of de verloskamer waar alles georganiseerd is voor een urgente keizersnede.

7. De afdeling Intensieve Zorgen voor het geval zich postpartumproblemen voordoen.

8. De afdeling voor vroeggeborenen, NIC (Neonatal Intensive Care).

Regionaal optimaliseren van werking en infrastructuur

De opname gebeurt steeds na een overdrachtsmoment tussen de verwijzende arts en de MIC-arts in het AZ Sint-Jan AV. Het welslagen van een opname, die dikwijls in acute omstandigheden gebeurt, valt of staat met de verwijzing. Daarom werd een klinisch pad ontwikkeld dat, vanaf de telefoon van de verwijzende arts, accurate en snelle handelingen uitstippelt voor het volledige team, van arts tot portier. Op deze manier worden kostbare minuten optimaal benut.

Om dit te verwezenlijken werd een unieke samenwerking opgebouwd tussen de gynaecologen van het AZ SintJan AV en het A.Z. Sint-Lucas Brugge en de neonatologen, die een pathologie volgens een in gemeenschappelijk overleg opgesteld, uniform protocol benaderen. Zo kan elke problematiek zowel van moeder, foetus als neonaat behandeld worden volgens de meest recente geneeskundige bevindingen. Zodra de verwezen patiënte opnieuw in een stabiele situatie verkeert, zal in overleg met de verwijzer een terugverwijzing plaatsvinden. Indien de kansen op problemen geminimaliseerd zijn, kan de aanstaande moeder op de oorspronkelijk voorziene plaats bevallen.

Openheid naar de patiënten

Een MIC-onthaalbrochure op de website www.azbrugge.be maakt de patiënte wegwijs. Bovendien wordt de patiënte op beslismomenten van het multidisciplinaire team ook in alle openheid bij het overleg betrokken. Het team streeft naar een gezamenlijke visie, zodat de patiënte later kan terugvallen op elk teamlid afzonderlijk.

Controle op de zorgkwaliteit

Op regelmatige stafvergaderingen worden de patiëntencases besproken en de uniformiteit van de aanpak geëvalueerd. De registratie van de MIC-activiteit wordt nauwgezet opgevolgd en vertaalt zich in een jaarverslag MIC en een jaarrapport P* functie. Door de halfjaarlijkse P* vergaderingen (zie ook kader) wordt de samenwerking en het overleg op regionaal vlak versterkt.

 

azlink-2-art-10-mic-1


Het Perinataal Centrum Brugge beantwoordt aan alle normen die het KB van 20/08/96over een regionale P* functie vastlegt:

  • de aanwezigheid van gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken met universitaire genetische diensten;
  • architectonische normen waardoor de NIC-dienst en de MIC-afdeling (8 bedden) zich op dezelfde campus bevinden;
  • organisatorische normen, waarbij procedures worden vastgelegd en navormingsactiviteiten georganiseerd;
  • schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen, die samen ten minste 5.000 bevallingen per jaar begeleiden;
  • een MIC-wachtdienst, 24 op 24 uur;
  • een jaarlijkse statistiek;
  • een gestructureerd overleg, tweemaal per jaar georganiseerd door de P* functie met de betrokken verantwoordelijken van de lokale materniteiten en van de N* functies.
Back To Top