Ga naar hoofdinhoud

Het Oncologisch Hoofd-Hals Centrum van AZ Sint-Jan AV voorgesteld

Voor een oncologische patiënt is een multidisciplinair en patiëntgericht zorgmodel de sleutel tot de beste behandeling en begeleiding. Al meer dan 25 jaar bestaat er in AZ Sint-Jan AV een georganiseerd multidisciplinair overlegmodel tussen de betrokken disciplines voor de patiënt met een hoofd- en halstumor. Dit werd in 2005 geformaliseerd door de oprichting van het Oncologisch Hoofd-Hals Centrum. MKA- en NKOchirurgen, radiologen, radiotherapeuten, medisch oncologen, anatomopathologen, logopedisten, diëtisten en maatschappelijk werkers werken er samen in een specifieke infrastructuur, met professionele coördinatie en in nauwe samenwerking met de huisarts.


Iedere hoofd- en halstumor heeft zijn eigen complexiteit qua diagnostiek en behandeling. Dit heeft te maken met tumorgerelateerde (lokalisatie, uitgebreidheid, functionele weerslag,…) en patiëntgerelateerde (comorbiditeit, persoonlijke voorkeur,…) factoren. Daarom is er nood aan een gecombineerde aanpak door verschillende geneeskundige disciplines.

Achtergrond

Volgens de Vlaamse Liga tegen Kanker worden in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 1400 nieuwe hoofd- en halstumoren vastgesteld. Hoewel deze tumor bij mannen de vierde meest voorkomende maligne tumor is, ligt de incidentie beduidend lager dan borst- en prostaatcarcinomen.

Een belangrijke groep binnen de hoofd- en halstumoren zijn de plaveiselcelcarcinomen, die zich vaak ontwikkelen na een lange periode van nicotine- en alcoholabusus. Deze patiënten hebben extra aandacht nodig door hun sociaal isolement en comorbiditeit door andere ziekten. Zowel sociale als algemeen medische factoren moeten in overweging genomen worden bij de beslissing over mogelijke behandelingen. De huisarts speelt hier als specialist ter zake een essentiële rol.

Hoofd- en halstumoren vergen een goed gecoördineerde multidisciplinaire aanpak door gespecialiseerde zorgverstrekkers die nauw samenwerken rond elke patiënt. Het doel van elke bespreking en behandeling is om voor de patiënt het beste overlevingsresultaat te combineren met optimale levenskwaliteit.

Filosofie en realisaties van het Oncologisch Hoofd-Hals Centrum

x

• Bij belangrijke beslissingen komen alle actoren aan het woord: de patiënt en zijn/haar omgeving, de huisarts en alle deskundige (para)medische zorgverleners. Op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten en klinische ervaring wordt een specialiteiten- overschrijdende beslissing genomen met een behandeling die individueel op de patiënt is afgestemd. Een van de structurele vertalingen hiervan is het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC), dat plaatsvindt op maandag van 12u30 tot 13u30 in aanwezigheid van alle leden van het Oncologisch Hoofd-Halscentrum en de huisartsen. Indien aangewezen, worden andere disciplines op de vergadering uitgenodigd.
• Om kwaliteitsvolle onderzoeken en behandelingen te garanderen, is subspecialisatie en bijscholingvereist. De opgedane kennis en ervaring moeten gedeeld worden met de teamleden. Uniformiteit in het ziekenhuis is hierbij belangrijk.
• Vertegenwoordiging door leden van het Oncologisch Hoofd-Halscentrum in nationale en internationale beroepsverenigingen en wetenschappelijke hoofd-halsorganisaties zorgt voor een voortdurende uitwisseling van ideeën en innovaties in beide richtingen.
• Voor de begeleiding van de patiënt en de coördinatie van de behandeling wordt een paramedische care manager aangesteld, die ook de vertrouwenspersoon is voor de patiënt en de schakel tussen de verschillende actoren in de zorg om de patiënt.
• Kwaliteitscontrole is belangrijk, zowel in het kader van de coördinatie van het centrum als van de uitkomstparametersvan de behandelingen. Hiervoor staat een uitgebreide gemeenschappelijke database ter beschikking, met aandacht voor parameters zoals overleving en levenskwaliteit.
• Nauwkeurige follow-up gebeurt tijdens gemeenschappelijke raadplegingen door chirurgen, radiotherapeuten, care managers en logopedisten.
• Er worden gemeenschappelijke zorglijsten van patiënten in behandeling opgesteld, zodat iedere zorgverlener zoveel mogelijk informatie krijgt over de situatie van de patiënt.
• Het is een taak van het Oncologisch Hoofd-Hals Centrum om de huisartsen en de bevolking te sensibiliseren voor mensen met een verhoogd risico voor hoofd-halskanker.

Toekomstperspectief

De ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaand zorgprogramma is een proces dat voortdurend bijgestuurd moet worden. Volgens de filosofie van het Oncologisch Hoofd-Hals Centrum willen we nieuwe ontwikkelingen en omkadering blijven implementeren in diagnostiek, behandeling en follow-up van de patiënt met een hoofd-halscarcinoom.

Oncologisch Hoofd-Hals Centrum AZ Sint-Jan AV

Secretariaat: 050/45.25.56

Hoofd-en Halschirurgie
dr. J. Abeloos (MKA)
dr. C. De Clercq (MKA)
dr. C. Dick (NOK)
dr. Ph. Lamoral (MKA)
dr. N. Neyt (MKA)
dr. T. Vauterin (NOK)
dr. S. Vlaminck (NOK)
Secretariaat MKA: 050/45.22.60
Secretariaat NOK: 050/45.22.80

Radiotherapie
dr. I. Hutsebaut
dr. L. Staelens
Medische Oncologie
dr. A. Bols
dr. N. Claes
dr. E. De Cuypere
Anatomopathologie
dr. K. De Groef
dr. De Paepe
dr. I. Van Den Berghe
Medische Beeldvorming
dr. J. Casselman
dr. J. Delanote
Anesthesie
dr. J.P. Mulier
Diëtiek
Mevr. B. Vandierendonck
Maatschappelijk Werk
Dhr. J. Demarest
Coördinatie en Logopedie
Mevr. C. Vandenbruane
tel. 050/45.24.88

 

Back To Top